I.

Prodávající
Obchodní jméno: Výpočetní služba a tiskárna Šumava spol. s r.o.
Sídlo:

Za Tiskárnou 327, 381 01 Český Krumlov

IČO: 15789896
DIČ: CZ15789896
Zápis u OR: Firma zapsána v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 159.
Číslo bankovního účtu:  Raiffeisen Bank -1002006611/5500
 
 
Telefon: 

+ 420 380 711 700

+ 420 380 711 275

 

 

Web: www.orso.cz
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

II.

Všeobecná ustanovení

1. Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek Výpočetní služba a tiskárna Šumava spol. s r.o. (dále jen VOP) vydaných  prodávajícím v souladu s ust. §273 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, je  úprava podmínek, za kterých bude prodávající dodávat kupujícímu zboží, dále pak stanoví práva a  povinností smluvních stran při vzájemném obchodování.

2. V případě, že kupujícím je osoba s přiděleným daňovým identifikačním číslem, řídí se práva a  povinnosti smluvních stran neupravené v těchto VOP zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v  platném znění.

3. V případě, že kupujícím je fyzická osoba - občan (ne podnikatel), řídí se práva a povinnosti smluvních stran v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

 

III.

Dodací podmínky/Uzavření kupní smlouvy/Objednávka

1. Dodávky zboží jsou prodávajícím realizovány na základě objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.orso.cz, která je považována za návrh  KUPNÍ SMLOUVY (dále jen  KS). Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním  řádem a že s nimi souhlasí.

Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. Pro potvrzení Vás u některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) zkontaktujeme telefonicky.

Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do potvrzení objednávky zrušit a to výhradně e-mailem zaslaným na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

2. Údaje v objednávce uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně nákladů na dopravu, není-li uvedeno jinak. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto kupujícího.

3. Místo dodání zboží specifikuje kupující svojí objednávkou. Prodávající dodává zboží nakoupené  kupujícím na adresu uvedenou v objednávce externí přepravní službou GEIS. Podmínky přepravy a  termín dodání zakoupeného zboží sjednává prodejce s kupujícím při každém obchodním případu  nebo jsou stanoveny předem na základě vzájemné dohody. (řídí se bodem 5) 

4. Za zboží dodávané kupujícímu prostřednictvím externích přepravců je kupujícímu účtována sazba  podle aktuálního ceníku jednotlivých přepravců. Výběr dopravy provádí kupující v objednávkovém  formuláři.

5.  Dodací lhůta je uvedena u každé položky v eshopu. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit  objednávku nebo její část v těchto případech:
 - zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za  účelem dohody o dalším postupu.

6. Odstoupení od KS – vrácení zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:

- kontaktujte nás na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., budeme Vás kontaktovat, abychom se dohodli na  způsobu vrácení zboží

- zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a musí být odesláno s kopií dokladu o koupi;

- náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník;

- peníze za zboží Vám budou vráceny převodem na Váš účet a to nejpozději do 14ti dnů od  odstoupení od smlouvy.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy odstoupit. Kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

IV. 

Kupní cena za zboží, daňové doklady, platba

1. Prodávající nabízí kupujícímu zboží za prodejní ceny platné ke dni uskutečnění objednávky zboží, pokud není stanoveno jinak. Kupní cena je vždy uváděna bez DPH i s DPH.

2. Prodávající si tímto vyhrazuje právo průběžné úpravy ceny za zboží v návaznosti na úpravě cen od svých dodavatelů. Ceny za objednané zboží zůstávají těmito úpravami nedotčeny.

3. Kupní ceny k jednotlivým položkám má kupující k dispozici on-line na eshopu prodávajícího.

4. Za dodávku zboží dle požadavku kupujícího zaplatí kupující prodávajícímu kupní cenu, kterou je možno uhradit:

a) v případě, že kupujícím je fyzická osoba - občan (ne podnikatel) 

- hotově dobírkou

b) v případě, že kupujícím je osoba s přiděleným daňovým identifikačním číslem 

- hotově dobírkou

- předem na základě zálohové faktury

- převodním příkazem na základě rozhodnutí prodávajícího

 

V.

Záruční a reklamační podmínky

1. V případě, že kupujícím je osoba s přiděleným daňovým identifikačním číslem, poskytne prodávající kupujícímu záruku na jakost svého zboží v délce 12-ti měsíců od data jeho prodeje. V  případě, že výrobce příslušného zboží poskytuje delší záruční dobu, poskytne ji i prodávající kupujícímu. Tuto prodlouženou záruční lhůtu deklaruje prodávající kupujícímu písemně, na základě požadavku kupujícího.

2. V případě, že kupujícím je fyzická osoba - občan (ne podnikatel), poskytne prodávající kupujícímu  záruku v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.

3. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.orso.cz reklamační důvod, může  kupující uplatnit reklamaci e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující  na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Oznámení o závadách musí obsahovat:

 Jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Zboží musí být předáno ve stavu, který umožňuje objektivní posouzení reklamované vady. Kupující uplatňuje reklamaci na kvalitu zboží zakoupeného u prodávajícího dle podmínek těchto VOP.

4.  Případnou záměnu nebo množstevní rozdíl zboží proti dodacím dokladům reklamuje kupující  nejpozději do tří pracovních dnů od data převzetí dodávky. Po uplynutí této lhůty prodávající za tyto  vady v dodávce neodpovídá.

5.  V případě, že má zboží dodané kupujícímu prostřednictvím externího dopravce zboží zjevnou vadou, je povinností kupujícího sepsat s dopravcem zápis o takové skutečnosti, nebo zboží nepřevzít. Pokud kupující takový zápis k reklamaci nedoloží, vystavuje se možnosti neuznání reklamace prodávajícím.

6.  Záruční doba se nevztahuje na přirozené opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na  škody způsobené chemickými vlivy a na škody způsobené nevhodným skladováním u kupujícího.  Prodávající neručí ani za škody způsobené nevhodnou obsluhou či nesprávným používáním pro  dané zboží obvyklým a za škody způsobené přetěžováním vozidla. Kupující je na základě vyžádání  prodávajícího povinen prokázat, že reklamované zboží bylo namontováno v souladu s  technologickým postupem vydaným výrobcem vozidla, nebo že bylo namontováno nebo  instalováno odborným servisem.

7. Jde-li u reklamovaného zboží o odstranitelnou vadu, má kupující právo na její bezplatné a řádné  odstranění. Není-li to úměrné povaze vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo na vrácení  peněz. V těchto případech začne běžet nová záruční doba dnem převzetí opraveného resp.  vyměněného zboží kupujícím.

8. U výprodejového zboží prodávaného se slevou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sleva  přiznána.

 

VI:

Další sjednané podmínky

1.  Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení insolvenčního řízení, není dlužníkem v insolvenčním řízení, nebyl zamítnut insolvenční návrh pro  nedostatek majetku dlužníka a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není jinak  postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.

2.  Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení  při jednotlivých obchodních případech jednající jsou k tomu oprávněny.

3. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení  učiněných v tomto článku nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností ze smlouvy.

4. Všechny smluvní vztahy, které mezi prodávajícím a kupujícím již vznikly a stále trvají, nebo v budoucnu vzniknou, se řídí těmito VOP.

5. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného  zboží.

6. Kupující vyplněním registračního/objednávkového formuláře souhlasí s obchodními podmínkami  prodávajícího. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné  a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme  tyto údaje třetí straně. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze  společnosti.